Profile

ข้าพเจ้าไม่ขอเป็นอะไรไปมากว่าม้าและหมาของพระองค์....จากบุรุษผู้มาจากเสียงสาน ดาวจัง..(真田幸村..เด็กทาเคดะ พ่อทุกสถาบัน ก๊ากๆ!)โอยาคาตาซาม่า!!!!! send EMS to me

Personal Profile

Name: ดาวจัง..(ซานาดะ ยูคิมูระ..เด็กทาเคดะ พ่อทุกสถาบัน ก๊ากๆ!)โอยาคาตาซาม่า!!!!!

Contact: [hidden]